Oznámenie č. 191/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti

Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2010 v súlade s článkom 20 ods. 1.

191

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. októbra 2009 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci vo vojenskej oblasti.

Dohoda nadobudla platnosť 24. apríla 2010 v súlade s článkom 20 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve obrany Slovenskej republiky.