Oznámenie č. 190/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 77/2010
Platnosť od 06.05.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 16 ods. 16.2.

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. januára 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. júna 2010 v súlade s článkom 16 ods. 16.2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.