Čiastka č. 115/2009 Z. z.

Vydaná dňa: 19.08.2009
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
322/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov 01.09.2009
323/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011 15.10.2009
324/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie 01.09.2009
325/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 01.09.2009
326/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku 01.09.2009
327/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj