Oznámenie č. 327/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o stimuloch pre výskum a vývoj

Čiastka 115/2009
Platnosť od 19.08.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

327

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.

Výnos upravuje metodický postup pre prípravu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj, hodnotenie obsahu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj a obsah zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.