Čiastka č. 73/2008 Z. z.

Vydaná dňa: 22.05.2008
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
175/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
176/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zriaďovaní bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky
177/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421
178/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska
r1/c73/2008 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z.