Oznámenie č. 178/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 73/2008
Platnosť od 22.05.2008 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 521/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

178

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje výška a sadzba poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. decembra 2005 č. 11/2005, ktorým sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 637/2005 Z. z.) v znení opatrenia č. 3/2006 (oznámenie č. 503/2006 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.