Zákon č. 160/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Čiastka 68/2005
Platnosť od 26.04.2005
Účinnosť od 01.05.2005

160

ZÁKON

zo 16. marca 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

2. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti možno obmedziť, ak poskytovateľ služieb porušuje povinnosti uložené osobitným predpisom na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a spotrebiteľa.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. V § 3 ods. 3 sa za slová „informačnej spoločnosti z“ vkladá slovo „iného“.

4. V § 3 ods. 4 sa číslovka 2 nahrádza číslovkou 3.

5. V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa vo veciach ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.11a)“.

6. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

(5) Súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 vykoná primerané opatrenia, len ak

a) vyzval členský štát, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, aby prijal primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2, a

b) tento členský štát takéto opatrenia neprijal alebo prijaté opatrenia boli neprimerané tomuto účelu a

c) oznámil Európskej komisii (ďalej len „komisia") a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, svoj úmysel prijať primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2.

(6) Od povinností ustanovených v odseku 5 písm. a) až c) je súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 oprávnený odchýliť sa len v naliehavých prípadoch. Povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu prijaté opatrenia komisii a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, spolu s uvedením dôvodov na prijatie týchto opatrení nie je týmto ustanovením dotknutá.

(7) Poskytovateľ služieb vykonávajúci regulované povolanie,10) ktorý je členom samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) môže vykonávať komerčnú komunikáciu, ktorej predmetom je výkon regulovaného povolania, ak je komerčná komunikácia v súlade s pravidlami vydanými samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorej je poskytovateľ služieb členom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:

11b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.“.

7. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri komerčnej komunikácii osôb podľa § 3 ods. 7 musí poskytovateľ služieb príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť okrem údajov podľa odseku 1 aj názov a sídlo príslušnej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie10) zapísaná, jej akademický titul a členský štát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na príslušné pravidlá výkonu povolania a poskytovania služieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob trvalého prístupu k informáciám o príslušnej samosprávnej stavovskej organizácii.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

8. V § 4 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a 2“.

9. V § 5 ods. 2 sa nad slovo „dokument“ umiestňuje odkaz 14a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

10. V § 8 písm. a) sa na začiatku vkladajú slová „komisii a“.

11. Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Slovenská obchodná inšpekcia a samosprávne stavovské organizácie sú kontaktným miestom pre príslušné orgány a stavovské organizácie uvedené v odseku 1 písm. b) druhom bode v iných členských štátoch.“.

12. Za § 8 sa vkladá § 9, ktorý znie:

㤠9

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.

13. Príloha k zákonu vrátane nadpisu znie:

„Príloha

k zákonu č. 22/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 5. 8. 1998).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.