Čiastka č. 164/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 01.09.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
388/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok 01.09.2005
389/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o správnej farmárskej praxi 01.09.2005
390/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2005
391/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene prílohy k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach