Nariadenie vlády č. 388/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

(v znení č. 206/2010 Z. z.)

Čiastka 164/2005
Platnosť od 01.09.2005
Účinnosť od 15.05.2010

388

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005,

ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

Vláda Slovenskej republiky podľa § 54b ods. 1 písm. i) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení sa ustanovujú v prílohe č. 1.

§ 2

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.

Limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok podľa kategórií elektrozariadení

Kategória elektrozariadeníLimit*)
(%)
pre
zhodnotenie
elektroodpadu
pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov,
materiálov a látok
1.Veľké domáce spotrebiče8075
2.Malé domáce spotrebiče7050
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia7565
4.Spotrebná elektronika7565
5.a) Osvetľovacie zariadenia s výnimkou plynových výbojok7050
b) Plynové výbojky8080
6.Elektrické a elektronické nástroje
(s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
7050
7.Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely7050
8. Zdravotnícke prístroje
(s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)
9.Prístroje na monitorovanie a kontrolu7050
10.Predajné automaty8075

Poznámka

*) Limit predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva zhodnoteného, resp. opätovne použitého a recyklovaného elektroodpadu vo vzťahu k celkovej hmotnosti elektroodpadu prijatého do zariadenia na spracovanie elektroodpadu.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2005 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Ú. v. EÚ L 037, 13. 2. 2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 345, 31. 12. 2003).