Čiastka č. 113/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 22.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
257/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 01.07.2005
258/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2005
259/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 01.07.2005
260/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečistujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z. 01.07.2005
261/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 274/1998 Z. z. o požiadavkách na správnu výrobnú prax a správnu veľkodistribučnú prax 01.07.2005
262/2005 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 01.07.2005