Opatrenie č. 262/2005 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005
Účinnosť od 01.07.2005

OBSAH

262

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. júna 2005

o ustanovení súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 580 Sk“ nahrádza sumou „4 730 Sk“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „3 200 Sk“ nahrádza sumou „3 300 Sk“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „2 080 Sk“ nahrádza sumou „2 150 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ľudovít Kaník v. r.