Zákon č. 257/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 113/2005
Platnosť od 22.06.2005 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.2005 do31.12.2008
Zrušený 448/2008 Z. z.

OBSAH

257

ZÁKON

z 24. mája 2005,

ktorým sa mení zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 567/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č.191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. a zákona č. 721/2004 Z. z. sa mení takto:

V prílohe č.13 k zákonu č.195/1998 Z. z. – Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie v I. skupine písmeno b) znie:

b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.