Čiastka č. 84/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 14.04.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
180/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov 01.05.2004
181/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov 01.05.2004
182/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení kontrolnej známky na označovanie spotrebiteľského balenia cigariet a o jej grafických prvkoch a údajoch 01.05.2004
183/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 15.04.2004
184/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia 15.04.2004
r1/c84/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z.