Zákon č. 181/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov

Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

OBSAH

181

ZÁKON

z 11. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z. z., zákona č. 440/2001 Z. z. a zákona č. 418/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 písm. k) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladá čiarka a slová „Národný bezpečnostný úrad“.

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a).

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

3. V § 6 písm. g) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „u štátnych príslušníkov členských štátov Európskej únie ohlásený pobyt na území Slovenskej republiky.3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 7 ods. 1 sa slová „[§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. d)]“ nahrádzajú slovami „[§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. g)]“.

5. V § 8 písm. b) sa slová „štátneho tajomstva“ nahrádzajú slovami „utajovanej skutočnosti“.

6. V § 9 ods. 2 písmená c) a d) znejú:

c) bola právoplatne odsúdená za niektorý z trestných činov uvedených v § 8 písm. a) až c) a od času, odkedy sa na ňu hľadí, akoby nebola odsúdená, neuplynuli tri roky,

d) bola trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c) a trestné stíhanie bolo právoplatne zastavené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru, ak od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynuli tri roky.“.

7. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

e) bola trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c) a trestné stíhanie bolo právoplatne podmienečne zastavené do troch rokov odo dňa uplynutia skúšobnej doby,

f) je trestne stíhaná za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c),

g) z iných dôvodov, so zreteľom na skutočnosti uvedené v odseku 1 neposkytuje záruku, že bude pri vykonávaní činností podľa tohto zákona dodržiavať právne predpisy a plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí a iných opatrení vydaných podľa tohto zákona.“.

8. V § 9 ods. 3 sa slová „Krajské riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") alebo krajské riaditeľstvo“.

9. V § 9 ods. 4 sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „ministerstva alebo“.

10. V § 10 ods. 4 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")“ nahrádzajú slovom „ministerstvu“.

11. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) ak zamestnanec prevádzkovateľa prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti,

g) ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je trestne stíhaný za trestný čin uvedený v § 8 písm. a) až c).“.

12. V § 22 ods. 1 písm. a) sa za slová „písm. b)“ vkladajú slová „a g)“.

13. V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti dlhšie ako tri mesiace po pozastavení výkonu oprávnenia podnikať podľa § 20 ods. 1 písm. f),

f) právnická osoba prestala byť spoľahlivá [§ 9 ods. 1 a ods. 2 písm. g)] alebo prestala spĺňať podmienky ustanovené v § 7 ods. 1 písm. b) a c).“.

14. V § 27 ods. 2 sa za slová „v § 28 ods. 1 a 2“ vkladá čiarka a slová „§ 28a ods. 3“ a za slovo „to“ sa vkladajú slová „počas trvania pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu a“

15. V § 28 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a že nie je u neho iná prekážka ustanovená v § 9 ods. 2, pre ktorú by nespĺňal podmienku spoľahlivosti,“.

16. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Spoločné ustanovenia k bezúhonnosti a spoľahlivosti

(1) Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace.

(2) Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu raz za dva roky odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).

(3) Zamestnanec je povinný predložiť prevádzkovateľovi raz za dva roky doklady uvedené v § 28 ods. 1 a 2.“.

17. V § 30 sa slová „Výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania sa nesmie poveriť“ nahrádzajú slovami „Výkon fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie vykonávať“.

18. V § 35 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Prevádzkovateľ osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie poverovať plnením úloh, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom.“.

19. § 66 znie:

㤠66

Orgán dozoru pri výkone štátneho dozoru alebo krajské riaditeľstvo pri výkone kontroly sa riadia ustanoveniami osobitného zákona o kontrole v štátnej správe,23) ak tento zákon neustanovuje inak; každý je povinný orgánu dozoru alebo krajskému riaditeľstvu poskytnúť potrebnú súčinnosť a umožniť im vykonanie štátneho dozoru alebo kontroly.“.

20. V § 68 ods. 1 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osoba prestala byť bezúhonná (§ 8) alebo spoľahlivá (§ 9).“.

21. V § 68 ods. 2 sa za slovo „vydať“ vkladajú slová „najskôr po uplynutí piatich rokov a“.

22. V § 78 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Akreditovaná osoba nemôže vykonávať činnosť, na ktorú jej bola udelená akreditácia počas pozastavenia výkonu oprávnenia podnikať.“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

23. Za § 87a sa vkladá § 87b, ktorý znie:

㤠87b

(1) Prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou a ktorému bola udelená licencia do 31. augusta 2002, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace do 31. júla 2004.

(2) Prevádzkovateľ, ktorý je právnickou osobou a ktorému bola udelená licencia do 31. augusta 2002, je povinný predložiť krajskému riaditeľstvu odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb uvedených v § 12 ods. 2 písm. a) do 31. júla 2004.

(3) Zamestnanec prevádzkovateľa, ktorý bol u prevádzkovateľa zamestnaný pred 31. augustom 2002, je povinný predložiť zamestnávateľovi odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace do 31. júla 2004.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.