Vyhláška č. 184/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia

Čiastka 84/2004
Platnosť od 14.04.2004 do31.12.2007
Účinnosť od 15.04.2004 do31.12.2007
Zrušený 43/2004 Z. z.

184

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 29. marca 2004

o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 111 ods. 12 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

(1) Obsahom odbornej skúšky sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia (ďalej len „odborná skúška“) je preukázanie znalostí žiadateľa o

a) právnych predpisoch upravujúcich starobné dôchodkové sporenie,

b) právnych predpisoch, ktoré súvisia so starobným dôchodkovým sporením, a to

1. upravujúcich sociálne poistenie,

2. upravujúcich daň z príjmov,

c) základných otázkach investovania na finančných trhoch.

(2) Zoznam otázok na odbornú skúšku sa zverejňuje na internetovej stránke Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“).

§ 2

(1) Odborná skúška sa koná najmenej raz v kalendárnom roku. Termín konania odbornej skúšky, miesto konania odbornej skúšky a adresu, na ktorú sa podávajú písomné prihlášky na odbornú skúšku, sa vyhlasuje v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najmenej 60 dní pred konaním odbornej skúšky.

(2) Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia a adresu jeho trvalého pobytu. Prihláška na odbornú skúšku sa podáva úradu najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Prílohou k prihláške na odbornú skúšku je doklad o zaplatení poplatku za vykonanie odbornej skúšky.

(3) Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 1 000 Sk.

§ 3

Pozvánka na odbornú skúšku sa zasiela žiadateľovi, ktorého písomná prihláška spĺňa náležitosti podľa § 2 ods. 2, najneskôr 14 dní pred termínom konania odbornej skúšky.

§ 4

(1) Odborná skúška má formu písomného testu.

(2) Odborná skúška je neverejná a koná sa pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej päť členov.

§ 5

(1) O priebehu a výsledku odbornej skúšky sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie.

(2) Zápisnica podľa odseku 1 spolu s dokladmi z odbornej skúšky sa odovzdá najneskôr 10 dní po vykonaní tejto skúšky úradu; ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, odovzdáva sa zápisnica podľa odseku 1 aj tejto právnickej osobe.

(3) Výsledok odbornej skúšky sa hodnotí stupňom vyhovel alebo stupňom nevyhovel. Pri odbornej skúške žiadateľ vyhovel, ak získal najmenej 80 % bodov z písomného testu.

(4) Výsledok odbornej skúšky sa písomne oznámi žiadateľovi, a ak žiadateľ úspešne vykonal skúšku, súčasne sa mu zašle doklad o úspešnom výsledku skúšky. Žiadateľ môže nahliadnuť do jeho výsledkov z odbornej skúšky na základe žiadosti.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.


Ľudovít Kaník v. r.