Čiastka č. 174/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 19.07.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
403/2004 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.08.2004
404/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 01.08.2004
405/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 01.09.2004
406/2004 Z. z. Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach podmieneného prístupu k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu