Čiastka č. 229/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
558/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle 01.01.2004
559/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok
560/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2004