Vyhláška č. 558/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

(v znení č. 389/2004 Z. z.)

Čiastka 229/2003
Platnosť od 20.12.2003 do31.12.2004
Účinnosť od 15.07.2004 do31.12.2004
Zrušený 734/2004 Z. z.

558

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 24. novembra 2003,

ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z. a zákona č. 524/2003 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Úseky diaľnic, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Diaľnica“ (D 31a) a „Koniec diaľnice“ (D 31b).

(2) Úseky ciest pre motorové vozidlá, ktoré možno užívať len po zaplatení úhrady, sa označujú dopravnými značkami „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a) a „Koniec cesty pre motorové vozidlá“ (D 32b).

(3) Začiatok úseku cesty I. triedy, ktorý možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po zaplatení úhrady, sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t". Koniec takéhoto úseku sa označuje dopravnou značkou „Cesta I. triedy" (D 44b) a dodatkovou tabuľkou s nápisom „S úhradou nad 3,5 t, With Payment over 3,5 t, Vignettenpflicht über 3,5 t" prečiarknutou červenou čiarou.

(4) Vzor dodatkových tabuliek podľa odseku 3 je uvedený v prílohe č. 4.

§ 2

(1) Začiatok úsekov diaľnice, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Diaľnica“ (D 31a).

(2) Začiatok úsekov cesty pre motorové vozidlá, ktorý možno užívať bez zaplatenia úhrady, sa označuje dodatkovou tabuľkou „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht“ umiestnenou pod dopravnou značkou „Cesta pre motorové vozidlá“ (D 32a).

§ 3

(1) Nálepka je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Kontrolný kupón slúži na kontrolu a vodič sa ním preukazuje pri kontrole.1)

(2) Prvá časť nálepky sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.

(3) Na kontrolnom kupóne vyznačí vodič motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy na určenom mieste údaj o evidenčnom čísle vozidla, ktoré má motorové vozidlo alebo prvé vozidlo jazdnej súpravy. Údaj sa vyplní čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.

§ 4

(1) Na vonkajšej a vnútornej strane prvej časti nálepky sú vyobrazené:

a) ochranná gilošová podtlač tvorená linkami, ktorej súčasťou je symbol diaľnice obsahujúci ochranný opakujúci sa mikrotext „SLOVENSKO“,

b) doba platnosti nálepky vyjadrená dvojicou slov

„ROČNÁ „15-dňová alebo „1-dňová

1-YEAR“, 15-days" 1-day“,

c) štátny znak Slovenskej republiky,

d) rok platnosti nálepky,

e) celková hmotnosť alebo rozpätie celkovej hmotnosti vozidla, pre ktoré nálepka platí,

f) ak ide o nálepku s dobou platnosti pätnásť dní alebo jeden deň, rámček pozdĺž obvodu nálepky obsahujúci číslice na označenie dní (1 – 31) a číslice na označenie mesiacov (I – XII),

g) identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,

h) ochranný hologram zapracovaný do obrazu nálepky, ktorý obsahuje

1. opakujúci sa štátny znak Slovenskej republiky,

2. opakujúci sa mikrotext v dvoch riadkoch, pričom prvý riadok tvorí mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a druhý riadok mikrotext „DIAĽNIČNÁ NÁLEPKA“.

(2) Na kontrolnom kupóne sú vyobrazené:

a) ochranná gilošová podtlač tvorená linkami,

b) doba platnosti nálepky vyjadrená dvojicou slov

„ROČNÁ „15-dňová alebo „1-dňová

1-YEAR“, 15-days" 1-day“,

c) rok platnosti nálepky,

d) identifikačný čiarový kód, v ktorom je zakódovaná séria a poradové číslo nálepky,

e) ochranný hologram zapracovaný do obrazu kontrolného kupónu, ktorý obsahuje

1. opakujúci sa štátny znak Slovenskej republiky,

2. opakujúci sa mikrotext v dvoch riadkoch, pričom prvý riadok tvorí mikrotext „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a druhý riadok mikrotext „DIAĽNIČNÁ NÁLEPKA“.

(3) Nálepka obsahuje ochrannú perforáciu proti jej prelepovaniu v tvare hviezdice s lúčmi vedúcimi do rohov nálepky.

(4) Vzor nálepky s ročnou platnosťou v čiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe č. 1.

(5) Vzor nálepky s 15-dňovou platnosťou v čiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Vzor nálepky s 1-dňovou platnosťou v čiernobielom vyhotovení je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5

(1) Nálepka má tvar obdĺžnika s rozmermi 74 x 67 mm.

(2) Prvá časť nálepky má tvar obdĺžnika s rozmermi 48 x 62 mm.

(3) Kontrolný kupón má tvar obdĺžnika s rozmermi 20 x 67 mm.

§ 6

(1) Farba podkladu nálepky s ročnou a 15-dňovou platnosťou sa odlišuje podľa hmotnostnej kategórie vozidla. Farba podkladu nálepky s 1-dňovou platnosťou je odlišná.

(2) Farba všetkých vyobrazených textov nálepky okrem identifikačného čiarového kódu na všetkých druhoch nálepiek je rovnaká.

(3) Farba identifikačného čiarového kódu označujúceho sériu nálepky a farba poradového čísla nálepky na všetkých druhoch nálepiek je čierna.

§ 7

(1) Nálepka s ročnou platnosťou platí do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

(2) Nálepka s 15-dňovou alebo 1-dňovou platnosťou je platná odo dňa vyznačenia.

(3) Začiatok 15-dňovej platnosti alebo 1-dňovej platnosti nálepky predajca vyznačuje pri predaji predierovaním príslušného dátumu podľa požiadavky kupujúceho.

(4) Ak bola nálepka s 15-dňovou platnosťou zakúpená v decembri bežného roka, táto nálepka platí aj v januári nasledujúceho roka, a to počet dní, ktoré zostávajú do konca doby jej platnosti.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 41/2000 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 414/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 532/2001 Z. z.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Ján Kotuľa v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK
s ročnou dobou platnosti

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK
s 15-dňovou dobou platnosti

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.

VZORY NÁLEPIEK
s 1-dňovou dobou platnosti

Príloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 558/2003 Z. z.

Vzor dodatkových tabuliek

začiatok úseku

obrázok 04-1

koniec úseku

obrázok 04-2

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 10 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.