Oznámenie č. 559/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok

Čiastka 229/2003
Platnosť od 20.12.2003 do31.03.2010
Účinnosť do 31.03.2010
Zrušený 67/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

559

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 6 a § 33 písm. h) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

výnos z 20. augusta 2003 č. 8/2003 o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.

Výnosom sa zverejňuje Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), obsahujúci 100 196 chemických komerčných látok, ktoré nepodliehajú oznámeniu podľa § 4 zákona č. 163/2001 Z. z.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2003 a je prístupný na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.