Oznámenie č. 560/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení

(v znení č. 628/2007 Z. z.)

Čiastka 229/2003
Platnosť od 20.12.2003
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

560

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení.

Týmto opatrením sa mení a dopĺňa

a) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.),

b) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.),

c) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23 586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 21 378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 3 tretej vete sa vypúšťa slovo „konaní".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie: „4) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.".

3. V § 10 ods. 14 úvodnej vete sa slová „Daňové pohľadávky" nahrádzajú slovami „Odložené daňové pohľadávky".

4. V § 10 ods. 14 písm. a) sa slová „v akej je" nahrádzajú slovami „v akej nie je".

5. V § 11 ods. 4 sa vypúšťa slovo „hmotného".

6. Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 9 a 11 znejú:

5) § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. 9) § 22 ods. 2 zákona č . 595/2003 Z. z. 11) § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.".

7. V § 13 odsek 7 znie:

(7) O hmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu9) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, sa účtuje ako o zásobách.".

8. V § 13 ods. 8 písmeno c) znie:

c) majetok v nájme, ktorý sa odpisuje v účtovníctve nájomcu za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,14)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

14) § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.".

9. V § 14 ods. 11 písm. b) sa vypúšťa slovo „reálnej".

10. V § 16 ods. 24 a 25 sa slová „ku dňu zostavenia účtovnej závierky" nahrádzajú slovami „ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka".

11. V § 17 ods. 8 sa slovo „O" nahrádza slovom „V".

12. V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri tvorbe rezerv podľa odseku 8 písm. s) sa môžu použiť poistne - matematické metódy a hodnota týchto rezerv sa upravuje na ich hodnotu v čase účtovania a vykazovania".

13. V § 19 ods. 8 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

s) vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky),".

Doterajšie písmená s) až v) sa označujú ako písmená t) až w).

14. V § 19 ods. 9 sa odkaz 17 nad slovom „majetku" vypúšťa.

15. V § 21 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.

16. V § 25 ods. 3 prvej vete sa slová „668 -Ostatné finančné výnosy" nahrádzajú slovami „665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku" a vypúšťa sa druhá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.

17. V § 26 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Ocenením majetku a záväzkov v účtovníctve sa rozumie ocenenie majetku a záväzkov po zohľadnení odpisov a opravných položiek.".

18. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

„§ 30a Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom nájom majetku s dohodnutým právom kúpy prenajatého majetku, ak počas dohodnutej doby finančného prenájmu, nájomca užíva prenajatý majetok za jednorazovú dohodnutú platbu alebo viac dohodnutých platieb uhrádzaných počas dohodnutej doby nájmu majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena19a), za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u prenajímateľa celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné výnosy; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery,

d) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými finančnými výnosmi.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 - Pohľadávky z nájmu istina u prenajímateľa so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6 - Výnosy. Vyradenie prenajatého majetku z účtovníctva prenajímateľa sa účtuje na ťarchu príslušného účtu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 - Pohľadávky z nájmu splatný finančný výnos so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 - Úroky. Členenie dohodnutých platieb na istinu u prenajímateľa a finančný výnos sa uvedie v zmluve o finančnom prenájme, napríklad v splátkovom kalendári týchto platieb.

(4) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 374 - Pohľadávky z nájmu finančný výnos pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka so súvzťažným zápisom v prospech účtu 662 -Úroky.

(5) Prijatie majetku prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení podľa zmluvy o finančnom prenájme so súvzťažným zápisom v prospech účtu 325 - Ostatné záväzky.

(6) Finančné vysporiadanie prenajímateľa s nájomcom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje

a) v prospech účtu 374 - Pohľadávky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 325 - Ostatné záväzky, ak prenajímateľ odobral prenajatý majetok nájomcovi,

b) na ťarchu účtu 315 - Ostatné pohľadávky so súvzťažným zápisom v

1. prospech účtu 374 - Pohľadávky z nájmu do výšky zostatku pohľadávky vzniknutej z finančného prenájmu, prípadne

2. prospech účtu 648 - Ostatné prevádzkové výnosy.

(7) Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 - Záväzky z nájmu.

(8) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 20.

(9) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v účtovníctve nájomcu účtuje splatný finančný náklad v prospech účtu 474 - Záväzky z nájmu so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 - Uroký.

(10) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 474 - Záväzky z nájmu finančný náklad pripadajúci na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 562 - Úroky.

(11) V deň odovzdania majetku prenajímateľovi z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje takto:

a) zostatková cena majetku v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 08 so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 551 - Odpisy,

b) vyradenie majetku z účtovníctva nájomcu na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 08 -Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu majetku.

(12) Finančné vysporiadanie nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 325 - Ostatné záväzky so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 474 - Záväzky z nájmu do výšky zostatku záväzku vzniknutého z finančného prenájmu, prípadne

b) účtu 548 - Ostatné prevádzkové náklady.

(13) Nárok na plnenie z finančného vysporiadania nájomcu s prenajímateľom z dôvodu predčasného ukončenia finančného prenájmu sa v účtovníctve nájomcu účtuje v prospech účtu 648 -Ostatné prevádzkové výnosy so súvzťažným zápisom na ťarchu

a) účtu 474 - Záväzky z nájmu, prípadne

b) účtu 315 - Ostatné pohľadávky.

(14) Výnos z predaja majetku, ktorý predávajúci súčasne nadobúda zmluvou o finančnom prenájme, sa v účtovníctve predávajúceho časovo rozlišuje počas dohodnutej doby finančného prenájmu v sume, ktorá je znížená o účtovnú hodnotu tohto majetku, ak sa pri jeho predaji dosiahol zisk.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie: „19a) § 19 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.".

19. V § 32 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „alebo" vkladá slovo „právo" a slová „a ďalej najmä" sa nahrádzajú slovom „alebo".

20. V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) dlhodobom majetku prenajatom formou finančného prenájmu.".

21. Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie: „20) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.".

22. V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

23. V § 33 ods. 5 sa za slová „v prospech účtu" vkladá číslovka „491".

24. § 33 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje aj dlhodobý hmotný majetok obstaraný na účely jeho predaja, na ktorom sa bude vykonávať technické zhodnotenie, a toto technické zhodnotenie.".

25. V § 37 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „začatím ich" vkladá slovo „sériovej ".

26. V § 37 ods. 4 písm. b) sa slovo „nástrojov" nahrádza slovami „zhotovenie nástrojov".

27. V § 37 ods. 7 písm. b) sa slovo „zhotovenie" nahrádza slovom „zhodnotenie".

28. V § 37 ods. 7 písm. d) sa za slovo „formuláciu" vkladá čiarka a slovo „dizajnu" sa nahrádza slovom „dizajn".

29. V § 37 odsek 10 znie:

(10) Na účte 015 - Goodwill sa účtuje goodwill obstaraný napríklad

a) kúpou, výmenou alebo vkladom podniku alebo jeho časti,

b) rozdelením, splynutím alebo zlúčením obchodných spoločností alebo družstiev.".

30. V § 37 ods. 17 sa vypúšťajú slová „v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím, na ktoré sa vzťahujú".

31. V § 41 odsek 4 znie:

(4) Technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého majetku odpisované nájomcom sa účtuje na účte, na ktorom by sa tento majetok účtoval, ak by bol nájomca jeho vlastníkom.".

32. V § 47 odsek 13 znie:

(13) Na účte 257 - Ostatné realizovateľné cenné papiere sa účtujú ostatné krátkodobé cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu.".

33. V § 50 ods. 2 sa za slovo " účtujú" vkladá slovo „vydané".

34. V § 50 ods. 6 sa slovo „poskytnuté" nahrádza slovom „prijaté" a vypúšťa sa slovo „presnú".

35. V § 52 ods. 1 sa odkaz 19 nahrádza odkazom 30a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie: „30a) § 43 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z.".

36. V § 52 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.

37. V § 52 ods. 4 sa slová „účtu 311 - Odberatelia, 315 - Ostatné pohľadávky, 335 - Pohľadávky voči zamestnancom, 378 - Iné pohľadávky alebo na ťarchu účtov v účtovných triedach 0, 1 a 5" nahrádzajú slovami „príslušného účtu majetku a účtu účtovej triedy 5".

38. V § 52 ods. 6 sa slovo „odpočet" nahrádza slovom „odpočítanie" a slová „účtov 321 -Dodávatelia, 325 - Ostatné záväzky, 379 - Iné záväzky, 471 - Dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku, 474 - Záväzky z nájmu a 479 - Ostatné dlhodobé záväzky" sa nahrádzajú slovami „príslušných účtov záväzkov".

39. V § 55 odsek 4 znie:

(4) Na účte 374 - Pohľadávky z nájmu sa v účtovníctve prenajímateľa účtujú pohľadávky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.".

40. V § 56 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ďalej pokuty, penále".

41. V § 57 ods. 1 sa odkaz 33 nad slovom „predpisu" nahrádza odkazom 4. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 33.

42. V § 60 ods. 2 sa odkaz 17 nad slovami „rezervy" a „majetku" vypúšťa.

43. V § 61 odsek 8 znie:

(8) Na účte 474 - Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu účtujú dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.".

44. V § 66 posledná veta znie:

„Na ťarchu účtu 524 - Zákonné sociálne zabezpečenie sa účtuje aj príspevok do garančného fondu.".

45. V § 68 odsek 5 znie:

(5) Na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania.".

46. V § 72 ods. 2 a § 82 ods. 2 sa slová „majetku a záväzkov" nahrádzajú slovami „majetku, záväzkov alebo účtu 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa".

47. V § 86 ods. 1 písm. i) sa slová „počiatočný stav príslušného účtu" nahrádzajú slovami „zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku účtuje na príslušný účet" a vypúšťa sa slovo „zaúčtuje".

48. Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:

㤠86a

(1) O prenajatom majetku, ktorý spĺňa podmienky podľa § 30a a zmluva o nájme bola uzavretá do 31. decembra 2003 sa účtuje podľa doterajších predpisov, ak sa nedohodne účtovanie o tomto majetku podľa tohto opatrenia.

(2) V účtovníctve účtovných jednotiek, ktoré vykonali účtovnú operáciu podľa § 86 ods. 1 písm. e) sa opraví účtovný zápis zúčtovaním opravnej položky vytvorenej k cenným papierom a podielom, ktoré sa podľa § 27 zákona oceňujú reálnou hodnotou v prospech príslušného účtu účtovej triedy 6.".

49. V prílohe účtovej triede 3 účtovej skupine 37 sa slová „374- Pohľadávky z prenájmu" nahrádzajú slovami „374- Pohľadávky z nájmu".

50. V prílohe účtovej triede 4 účtovej skupine 47 sa slová „474 - Záväzky z prenájmu" nahrádzajú slovami „474 - Záväzky z nájmu".

Čl. II

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 3" nahrádzajú slovami „v tomto opatrení".

2. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Toto opatrenie sa použije po prvýkrát pre individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2003.

(2) Pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky za rok 2003 sa

a) v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú stavy súvahových účtov k 1. januáru 2003 po vykonaní účtovných operácií podľa osobitného predpisu1a) z dôvodu preradenia zostatkov súvahových účtov a po preradení zostatkov súvahových účtov k 31. decembru 2002 podľa obsahu položiek súvahy,

b) vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 2 vykazujú zostatky výsledkových účtov k 31. decembru 2002 po ich preradení podľa obsahu položiek výkazu ziskov a strát.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 a znie:

„1a) § 86 opatrenia č. 23 054/2002-92 (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 25 167/2003-92 (oznámenie č. 595/2003 Z. z.).".

4. Prílohy č. 1 a 2 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.

5. V prílohe č. 3 sa časť o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy dopĺňa písmenom zc), ktoré znie:

„zc) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos,

2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti

2. a. do jedného roka vrátane,

2. b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. viac ako päť rokov.".

6. V prílohe č. 3 sa časť o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad,

2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti

2. a. do jedného roka vrátane,

2. b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2. c. viac ako päť rokov.".

7. V prílohe č. 3 časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

Čl. IV

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

Ivan Mikloš, v. r., podpredseda vlády a minister financií

Vzor
Príloha č. 1 k opatreniu č. 25167/2003-92
Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92 SÚVAHA (Súvaha Úč POD 1)

Vzor
Príloha č. 2 k opatreniu č. 25167/2003-92
Príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01)