Čiastka č. 165/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 12.09.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
380/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z. 01.10.2003
381/2003 Z. z. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.09.2003
382/2003 Z. z. Výnos Úradu pre štátnu službu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o funkčnom vzdelávaní štátnych zamestnancov na prokuratúre a o jeho skončení 15.09.2003