381

OPATRENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 25. augusta 2003

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu (ďalej len „správca“) v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ktorými na účely tohto opatrenia sú

a) rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom,

b) príspevkové organizácie zriadené ministerstvom,

c) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, ku ktorým vykonáva ministerstvo funkciu zriaďovateľa podľa § 8a ods. 3 písm. a) zákona.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 5 písm. h) zákona]

(1) Povinnosť vykonať osobitné ponukové konanie podľa § 8 ods. 1 zákona sa na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia vzťahuje, ak je predmetom prevodu:

a) výpočtová technika a technické počítačové prostriedky, a to

1. počítače vrátane PC Handu, notebooku, laptopu a pod.,

2. servery,

3. komunikačné zariadenia,

4. tlačiarne,

5. monitory,

6. scanery,

7. plottery,

8. snímacie zariadenia,

9. routery,

10. neprerušiteľné zdroje napájania,

11. zariadenia na archiváciu dát (Streamer, Plasmon a pod.),

b) služobné cestné vozidlá a člny, ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 50 000 Sk,

c) hnuteľná vec štátu, ak jej cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec pri

1. zdravotníckej a veterinárnej technike a zdravotníckom a veterinárnom materiáli presahuje 100 000 Sk,

2. softwari presahuje 40 000 Sk,

3. technike a materiáli na ochranu objektov presahuje 100 000 Sk,

d) hnuteľné veci štátu neuvedené v písmenách a) až c), ktorých cena určená znaleckým posudkom za jednotlivú vec je vyššia než 100 000 Sk.

(2) Prevod hnuteľných vecí štátu neuvedených v odseku 1 možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Súhlas ministerstva sa vyžaduje na platnosť zmluvy o prevode správy týchto hnuteľných vecí štátu:

a) zbraní vrátane náhradných dielov na zbrane,

b) munície vrátane chemickej munície,

c) pozorovacích prístrojov na nočné a denné videnie,

d) trhavín,

e) rozbušiek – ostrých,

f) roznecovačov – ostrých,

g) dozimetrických prístrojov,

h) laboratórnych prístrojov obsahujúcich rádioaktívny žiarič,

i) poľného proviantného výstroja,

j) výstrojných súčiastok služobnej, pracovnej a poľnej rovnošaty príslušníka Policajného zboru a ich doplnkov,

k) prilieb balistických,

l) viest nepriestrelných,

m) štítov Policajného zboru ochranných,

n) ochranných poriadkových prilieb,

o) služobných cestných vozidiel a člnov.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) tohto opatrenia.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak jedným z účastníkov zmluvy je iný správca, než je uvedený v § 1 ods. 1 písm. a) zákona, a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) tohto opatrenia.

(2) Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu uvedených v § 3 ods. 1 tohto opatrenia sa vyžaduje súhlas ministerstva.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádza vlastníctvo hnuteľných vecí štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí štátu uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia výmenou dávajú hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 6 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 3 ods. 1 tohto opatrenia.

(2) Na platnosť nájomnej zmluvy, ak ide o nájom nebytových priestorov na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a nájom nehnuteľnosti alebo jej časti na účely realizácie projektov energetickej efektívnosti, sa vyžaduje súhlas ministerstva.

(3) Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak sa majetok prenajíma najviac na ďalších päť rokov po uplynutí päťročnej lehoty nájmu.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 9 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak ide o hnuteľné veci uvedené v § 2 ods. 1 písm. a), c) a d) a v § 3 ods. 1.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke materiálu nedotknuteľných zásob, informačno-technických prostriedkov a spotrebného materiálu sa vyžaduje súhlas ministerstva.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 265/2001 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 609/2002 Z. z.

§ 10

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2003.


Vladimír Palko v. r.