Nariadenie vlády č. 380/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.

Čiastka 165/2003
Platnosť od 12.09.2003
Účinnosť od 01.10.2003 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.

OBSAH

380

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. augusta 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „a Národného bezpečnostného úradu“.

2. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Výrobca alebo dovozca zabezpečí posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní a streliva prostredníctvom autorizovanej osoby podľa § 11 zákona, uvedenej v prílohe č. 2 bode 1.9, ktorá určí počty, termíny, v ktorých sa budú určené výrobky predkladať na posudzovanie zhody, a miesto, kde sa posudzovanie zhody vykoná.“.

3. V § 16 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:

(1) Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe každú vyrobenú zbraň podliehajúcu kusovému overeniu podľa § 9 a 11.

(2) Výrobca alebo dovozca predloží autorizovanej osobe zbrane, ktoré podliehajú homologizácii podľa § 7 a 8.

(3) Výrobca alebo dovozca streliva alebo streliviny predloží autorizovanej osobe strelivo alebo strelivinu na typovú kontrolu v množstve určenom autorizovanou osobou, zabezpečujúcom požadovaný rozsah kontroly podľa § 13.“.

Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 4 až 6.

4. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písm. k) sa slovo „SK“ nahrádza slovom „Ak“.

5. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby bode 5 písmeno l) znie: „l) plynové zbrane sa skúšajú zvýšením úsťovej rýchlosti o 10 % nad odporúčanie výrobcu,“.

6. V prílohe č. 1 časti Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby sa bod 5 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) športové zbrane zhotovené a používané výlučne na športovú streľbu podľa pravidiel medzinárodných športových zväzov biatlonu a športovej streľby (združených v ISSF – medzinárodnej športovej streleckej federácii) sa skúšajú bežnými nábojmi určenými na trh.“.

7. V prílohe č. 2 časti 1 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 1.9 nahrádza textom:

„Identifikačná značka Úradnej skúšobne strelných zbraní a streliva SKTC-112 Lieskovec“.

8. V prílohe č. 2 časti 1 sa overovacie značky dopĺňajú novou značkou:

„1.10 obrázok 1 Nové kusové overenie všetkých druhov zbraní nabíjaných zozadu, určených na použitie streliva s bezdymovým prachom“.

9. V prílohe č. 2 časti 3 sa v texte pri značke označenej číslom 3.1 slová „strelných zbraní“ nahrádzajú slovom „hlavní“.

10. V prílohe č. 2 sa časť 3 dopĺňa novou značkou:

„3.7 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

11. V prílohe č. 2 časti 4 sa v texte pri značke označenej číslom 4.8 slovo „Kontrola“ nahrádza slovom „Skúška“.

12. V prílohe č. 2 sa časť 4 dopĺňa novou značkou:

„4.9 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

13. V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.6 slová „dnová skrutka“ nahrádzajú slovom „záver“.

14. V prílohe č. 2 časti 5 sa v texte pri značke označenej číslom 5.9 za slovo „hlaveň“ vkladá čiarka a slovo „telo“.

15. V prílohe č. 2 časti 5 (za značkou 5.20) sa značka Kontrola streliva označuje číslom „5.21“. Doterajšie čísla 5.21 a 5.22 sa označujú ako čísla 5.22 a 5.23.

16. V prílohe č. 2 sa časť 5 dopĺňa novou značkou:

„5.24 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

17. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.4 nahrádza textom:

„Povinná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu“.

18. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.5 nahrádza textom:

„Dodatočná skúška bezdymovým prachom strelných zbraní s hladkým vývrtom nabíjaných zozadu“.

19. V prílohe č. 2 časti 6 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 6.6 nahrádza textom:

„Skúška pištolí a terčovníc (s bežne používaným prachom)“.

20. V prílohe č. 2 sa časť 6 dopĺňa novou značkou:

„6.11 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

21. V prílohe č. 2 časti 7 sa vypúšťa značka označená číslom „7.5“ a doterajšia značka označená číslom „7.6“ sa označuje číslom „7.5“.

22. V prílohe č. 2 sa časť 7 dopĺňa novou značkou:

„7.6 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

23. V prílohe č. 2 sa časť 8 dopĺňa novou značkou:

„8.10 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

24. V prílohe č. 2 časti 9 sa v texte pri značke označenej číslom 9.1 na konci pripájajú slová „určené na trh“.

25. V prílohe č. 2 sa časť 9 dopĺňa novou značkou:

„9.5 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

26. V prílohe č. 2 časti 10 sa v texte pri značke označenej číslom 10.6 za slová „slepé strelivo“ vkladajú slová „alebo strelivo,“.

27. V prílohe č. 2 sa časť 10 dopĺňa novou značkou:

„10.9 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

28. V prílohe č. 2 časti 11 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 11.4 nahrádza textom:

„Prístroje vyrobené na princípe zbraní; skúška výberovej vzorky“.

29. V prílohe č. 2 sa časť 11 dopĺňa novou značkou:

„11.18 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

30. V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.1 nahrádza textom:

„Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Iževsk“.

31. V prílohe č. 2 časti 12 sa pôvodný text pri značke označenej číslom 12.2 nahrádza textom:

„Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Klimovsk“.

32. V prílohe č. 2 sa časť 12 dopĺňa novými značkami:

„12.3 obrázok 3 Skúšky zbraní a kontrola streliva; skúšobňa Krasnozavodsk

12.4 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.

33. V prílohe č. 2 sa časť 13 dopĺňa novou značkou:

„13.3 obrázok 2 Kusové overenie brokovníc – oceľové broky“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.