Čiastka č. 86/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.04.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
201/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác 01.05.2002
202/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z. 01.05.2002
203/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany 01.05.2002
204/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia 23.04.2002