Čiastka č. 33/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 22.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
72/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov 01.04.2002
73/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 22.02.2002
74/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov 01.03.2002
75/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
76/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru
77/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže