Zákon č. 74/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do30.04.2004
Účinnosť od 01.03.2002 do30.04.2004
Zrušený 98/2004 Z. z.

OBSAH

74

ZÁKON

z 30. januára 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov sa mení a dopĺňa takto:

1.V § 8 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:

1. hnacích vozidiel, koľajových strojov a koľajových zariadení pri údržbe a opravách koľajových dráh a elektrických vedení prevádzkovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania8) je verejná železničná doprava,“.

2. V § 8 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:

2. strojov určených výlučne na práce v poľnohospodárskej a lesnej výrobe vykonávanej v rámci podnikania,“.

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

4. V § 16 ods. 2 písm. d) sa slová „(§ 29)“ nahrádzajú slovami „(§ 29 ods. 1)“.

5. V § 17 odsek 4 znie:

(4) Registrovaný obchodník je povinný pred vydaním odberného poukazu zložiť zábezpeku na daň vo výške 1 000 000 Sk spôsobom uvedeným v § 15 ods. 8. Zloženie zábezpeky na daň sa nevzťahuje na vývoz minerálneho oleja (§ 22) zdaneného podľa § 7 ods. 1.“.

6. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie možno odoberať minerálny olej

a) oslobodený od dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b),

b) na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55 oslobodený od dane, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, len ak sa dodávajú v obaloch, ktorých objem nepresahuje desať litrov.“.

7. V § 19 ods. 3 sa za slová „uvedený v § 16 ods. 2 písm. b) a d)“ vkladajú slová „s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)“.

8. V § 20 odsek 8 znie:

(8) Pri dovoze (§ 21) minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa pri obehu sprievodného dokumentu považuje colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) za odosielateľa (dodávateľa) a pri vývoze (§ 22) za príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja.“.

9. V § 23 ods. 11 sa slová „podľa odseku 12“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 10“.

10. V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „(§ 23 ods. 14)“ nahrádzajú slovami „(§ 23 ods. 10)“.

11. Nadpis pod § 29 znie:

„Daňový dozor a daňová kontrola“.

12. V § 29 ods. 3 úvodná veta znie: „Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole predmetu dane je oprávnený“.

13. V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a) § 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.“.

14. V § 32 ods. 5 sa za slová „v § 7 ods. 1 písm. e)“ vkladajú slová „alebo v § 7 ods. 1 písm. f) v druhom bode“.

15. V § 36 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.