Oznámenie č. 76/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002 do28.02.2003
Zrušený 39/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. marca 2002 a stratil účinnosť 1. marca 2003.

76

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.

výnos z 13. februára 2002 č. 8/2002, ktorým sa v roku 2002 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.12/2001, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru (oznámenie č. 67/2001 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2002.

Výnos je uverejnený v čiastke 8/2002 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na krajských riaditeľstvách Policajného zboru.