Oznámenie č. 75/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov

Čiastka 33/2002
Platnosť od 22.02.2002
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

75

OZNÁMENIE

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.

Výnos ustanovuje jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke č. 1/2002 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre životného prostredia a na okresných a krajských úradoch.