Čiastka č. 174/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 08.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
452/2002 Z. z. Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. mája 2002 vo veci zastavenia konania o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o súlade čl. I bodu 38 (§ 40) zákona č. 493/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, § 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 495/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o členení majetku na účely podania majetkového priznania a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 č. 18576/2001-71, ktorým sa ustanovuje vzor majetkového priznania uverejneného oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 496/2001 Z. z. s čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 1 písm. a) a čl. 13 ods. 4, čl. 123 a s čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky 08.08.2002
453/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem
454/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných veci Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj týkajúcej sa aktivít Medzinárodného fondu pre podporu odstavenia blokov V1 Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice
455/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva