Nariadenie vlády č. 453/2002 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem

Čiastka 174/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.05.2004 do31.03.2017
Zrušený 60/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Protokolu k Európskej dohode o pridružení o výmene informácií v oblasti technických predpisov a noriem. § 1 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 2 a 3 nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o prist...

453

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. júla 2002

o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernica Európskych spoločenstiev uvedená v prílohe č. 5.

(2) Toto nariadenie upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytovania informácií o návrhoch technických predpisov a technických noriem.1)

(3) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) technické predpisy, ktorými sa preberajú právne predpisy Európskych spoločenstiev, a na technické normy transponované do sústavy slovenských technických noriem, ktoré sú citované v týchto predpisoch, a na technické predpisy uvedené v prílohe č. 1,

b) osobitné predpisy nevyhnutné na ochranu osôb, najmä zamestnancov, ktorí výrobky používajú, ak tieto predpisy nemajú na ne vplyv z hľadiska ich slobodného pohybu,

c) opatrenia, ktorými sa do právneho poriadku Slovenskej republiky realizujú rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,

d) ochranné opatrenia, ktoré možno uplatniť na základe právnych predpisov Európskych spoločenstiev, ak osobitný predpis2) neustanoví inak.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie službou poskytovanou

a) na diaľku služba, ktorá sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné,

b) elektronickým spôsobom služba, ktorá sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a ktorá je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vĺn, optickým spôsobom alebo iným elektromagnetickým spôsobom,

c) na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb služba, ktorá sa prostredníctvom prenosu údajov poskytuje na individuálne požiadanie.

(2) Na účely tohto nariadenia sa dobrovoľnou dohodou rozumie dohoda, kde zmluvnou stranou sú orgány, ktoré vo verejnom záujme zabezpečujú súlad s technickými špecifikáciami a inými požiadavkami alebo predpismi na služby s výnimkou špecifikácií vzťahujúcich sa na ponukové konania verejného obstarávania.

Podrobnosti pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov

§ 3

(1) Ústredný orgán štátnej správy, iný orgán štátnej správy alebo orgán, ktorý vykonáva úlohy štátnej správy podľa osobitného predpisu3) (ďalej len „správny orgán"), pri plnení informačných povinností ustanovených v osobitnom predpise,4) pri spracúvaní návrhov technických predpisov (ďalej len „návrh") v rámci svojej pôsobnosti

a) odovzdá návrh s vyplneným oznamovacím formulárom podľa prílohy č. 2 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") tak, aby bola splnená lehota podľa § 5 ods. 1; vzor obsahu formulára vydá úrad,

b) oznámi úradu, či a v akom rozsahu obsahuje návrh rozdiely v porovnaní s medzinárodným záväzkom, technickým predpisom, medzinárodnou technickou normou alebo európskou technickou normou, a uvedie dôvody týchto rozdielov,

c) oznámi úradu vyhodnotenie a spôsob vysporiadania sa s pripomienkami alebo so stanoviskami Komisie Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia") alebo členských štátov Európskej únie,

d) poskytne bez zbytočného odkladu úradu konečné znenie technického predpisu vrátane vyznačených úprav vykonaných oproti pôvodnému návrhu.

(2) Informácia podľa odseku 1 písm. b) až d) sa spracúva v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Informácia podľa odseku 1 písm. a) sa odovzdá v slovenskom jazyku, ak tak ustanoví medzinárodná zmluva, alebo po dohode sa odovzdá aj v anglickom jazyku.

(3) Pri návrhoch, ktoré môžu obmedziť predaj alebo používanie chemickej látky, prípravku alebo výrobku z dôvodu ochrany zdravia alebo ochrany spotrebiteľov, alebo životného prostredia, príslušný správny orgán odovzdá úradu aj prehľad všetkých údajov o predmetnej látke, prípravku alebo výrobku a o jeho známych a dostupných náhradách, alebo odkazy na ne, ak sú takéto informácie k dispozícii, a uvedie predpokladané účinky na zdravie a ochranu spotrebiteľa a životného prostredia spolu s rozborom rizika vykonaným vhodným spôsobom podľa všeobecných zásad hodnotenia rizika chemických látok uvedených v osobitnom predpise.5)

§ 4

(1) Úrad v spolupráci s príslušným správnym orgánom, alebo ak sa technický predpis zaoberá službami poskytovanými za úhradu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služby s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 3 (ďalej len „pravidlá pre služby"), s výnimkou pravidiel pre služby uvedených v prílohe č. 4 v spolupráci s príslušným orgánom pre túto oblasť

a) oznamuje a predkladá komisii návrh vrátane pravidiel pre služby. Ak návrh obsahuje iba transpozíciu úplného textu medzinárodnej technickej normy alebo európskej technickej normy, ak postačí informácia o príslušnej norme, oznámi komisii aj dôvody, pre ktoré je uzákonenie takého technického predpisu potrebné tam, kde to nebude zrejmé už z návrhu technického predpisu,

b) poskytuje komisii súčasne aj právne predpisy alebo iné dokumenty, ak je znalosť o nich nevyhnutná na posúdenie dôsledkov navrhovaného technického predpisu,

c) oznamuje a opätovne predkladá návrh, ak sú v ňom vykonané podstatné zmeny.

(2) Ak sa na návrh vzťahuje aj informačná povinnosť podľa osobitného právneho predpisu transponujúceho právny predpis Európskych spoločenstiev,6) môže byť oznámenie podľa odseku 1 vykonané podľa iného právneho predpisu za predpokladu, že je táto informácia aj oznámením na účely realizácie práva Európskych spoločenstiev podľa tohto nariadenia.

(3) Informácie poskytované podľa odsekov 1 a 2 nebudú mať dôverný charakter okrem prípadov, ak o to výslovne požiada notifikujúci členský štát. Každá takáto požiadavka sa musí zdôvodniť.

§ 5

(1) Správny orgán odloží predloženie návrhu na schválenie alebo schválenie návrhu o tri mesiace odo dňa doručenia oznámenia komisii podľa § 4 ods. 1 písm. a).

(2) Správny orgán lehotu podľa odseku 1 predĺži na

a) štyri mesiace pri návrhu vo forme dobrovoľnej dohody vtedy, ak komisia alebo členský štát doručí k návrhu podrobné stanovisko, z ktorého vyplýva, že návrh môže vytvoriť technické prekážky obchodu,

b) štyri mesiace pri návrhu, ktorý obsahuje pravidlá pre služby, ak komisia alebo členský štát doručí k návrhu podrobné stanovisko, z ktorého vyplýva, že návrh môže vytvoriť prekážky voľného pohybu služieb alebo slobodného podnikania poskytovateľov služieb v rámci vnútorného trhu,

c) šesť mesiacov pri návrhu, ak komisia alebo členský štát doručí k návrhu podrobné stanovisko, z ktorého vyplýva, že návrh môže vytvoriť technické prekážky obchodu,

d) 12 mesiacov pri návrhu s výnimkou pravidiel pre služby, ak komisia oznámi svoj zámer navrhnúť alebo prijať právny predpis v tejto veci,

e) 12 mesiacov pri návrhu vrátane pravidiel pre služby, ak komisia oznámi, že predmet úpravy je v pôsobnosti návrhu právneho predpisu predloženého Rade Európskych spoločenstiev,

f) 18 mesiacov, ak Rada Európskych spoločenstiev prijme spoločné stanovisko k prípadom uvedeným v písmenách d) a e).

(3) Podľa odseku 2 písm. d) až f) sa nepostupuje, ak komisia

a) informuje členské štáty, že už nemá v úmysle navrhnúť alebo prijať právny predpis alebo že svoj návrh či zámer vzala späť,

b) alebo Rada Európskych spoločenstiev prijali právny predpis.

(4) Odseky 1 až 3 sa nevzťahujú na prípady, ak Slovenská republika

a) z naliehavých dôvodov spôsobených vážnymi a nepredvídateľnými okolnosťami súvisiacimi s ochranou zdravia a bezpečnosti ľudí, ochranou živočíchov či rastlín a pri pravidlách pre služby aj z dôvodu ochrany morálky, a to najmä maloletých, musí vo veľmi krátkej lehote pripraviť technické predpisy,

b) z naliehavých dôvodov spôsobených okolnosťami súvisiacimi s ochranou bezpečnosti finančného systému, predovšetkým s ochranou vkladateľov, investorov a poistencov, je nútená okamžite vydať a zaviesť pravidlá pre finančné služby.

(5) Postup podľa odseku 4 musí príslušný správny orgán odôvodniť.

§ 6

Podrobnosti pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem

(1) Právnická osoba určená na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem7) (ďalej len „určená právnická osoba") pri plnení informačných povinností

a) informuje komisiu a orgány uverejnené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, poverené tvorbou medzinárodných technických noriem, európskych technických noriem alebo národných technických noriem o zozname predmetov normalizačných prác (ďalej len „normalizačný program"), o jeho rozšírení a o návrhu slovenskej technickej normy, ak nejde o zhodné alebo rovnocenné prevzatie medzinárodnej technickej normy alebo európskej technickej normy,

b) uvedie v informácii podľa písmena a) predovšetkým skutočnosť, či slovenská technická norma

1. preberá medzinárodnú technickú normu tak, že s ňou nie je zhodná ani rovnocenná,

2. je novou slovenskou technickou normou,

3. je zmenou slovenskej technickej normy,

c) zašle na základe vyžiadania príslušnému orgánu poverenému tvorbou medzinárodných technických noriem, európskych technických noriem alebo národných technických noriem a komisii návrh slovenskej technickej normy a podľa požiadaviek informuje o opatreniach, ktoré boli na základe ich pripomienok k návrhu prijaté.

(2) Určená právnická osoba ďalej

a) zverejní návrh slovenskej technickej normy tak, aby pripomienky k nej bolo možné získať aj od subjektov so sídlom v členských štátoch Európskej únie,

b) umožní orgánom povereným tvorbou národných technických noriem v členských štátoch Európskej únie zapojiť sa do plánovaných činností pri tvorbe slovenských technických noriem napríklad vyslaním pozorovateľa,

c) umožní na európskej úrovni prerokovanie normalizačného programu podľa pravidiel určených európskymi normalizačnými orgánmi,

d) neprijme počas prípravy európskej technickej normy, ktorej vypracovanie si vyžiadala komisia, ani po jej schválení žiadne opatrenia, ktoré by mohli byť na ujmu zamýšľanej harmonizácii, a predovšetkým v predmetnej oblasti nezverejní žiadnu novú ani revidovanú slovenskú technickú normu, ktorá by nebola v úplnom súlade s existujúcou európskou technickou normou.

§ 7

Medzinárodná spolupráca

Ak neustanoví medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, inak, toto nariadenie sa použije primerane aj na postup správneho orgánu pri poskytovaní informácií o technických predpisoch a technických normách vo vzťahu k tretím krajinám.8)


§ 8

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Protokolu k Európskej dohode o pridružení o výmene informácií v oblasti technických predpisov a noriem. § 1 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 2 a 3 nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 453/2002 Z. z.

Technické predpisy, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti tohto nariadenia

Toto nariadenie sa nevzťahuje na právne predpisy a rozhodnutia správnych orgánov alebo dobrovoľné dohody, ktorými Slovenská republika

a) plní záväzné právne predpisy Európskych spoločenstiev, ktoré vedú k prijatiu technických špecifikácií, iných požiadaviek alebo pravidiel pre služby,

b) plní záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré vedú k prijatiu spoločných technických špecifikácií alebo pravidiel pre služby v Európskych spoločenstvách,

c) využíva ochrannú doložku stanovenú v záväzných právnych predpisoch Európskych spoločenstiev,

d) uplatňuje ustanovenie o mimoriadnych opatreniach pri výskyte nebezpečného výrobku na trhu podľa osobitného predpisu,9)

e) vykonáva rozsudok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,

f) vykonáva v súlade so žiadosťou komisie zmenu technického predpisu so zámerom odstrániť prekážky obchodu alebo pri pravidlách pre služby prekážky voľného pohybu služieb alebo slobodného podnikania poskytovateľov služieb.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 453/2002 Z. z.

Oznamovací formulár upravujúci notifikáciu podľa transponovanej smernice

Adresa

1. Osobitný kód

2. Členská krajina (odosielateľ oznamu)

3.A Oznamujúce stredisko

3.B Správny orgán, ktorý je iniciátorom oznamovaného návrhu

4. Číslo oznámenia

5. Názov

6. Výrobky alebo služby, ktoré sú návrhom upravované

7. Oznámenie sa uskutočňuje na základe oznamovacej povinnosti upravovanej inou právnou úpravou Európskych spoločenstiev

8. Podstata obsahu

9. Stručné zdôvodnenie

10. Referenčné dokumenty – východiskové texty

11. Označenie, či ide o naliehavý postup

12. Zdôvodnenie naliehavosti

13. Dôvernosť

14. Fiškálne opatrenia

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 453/2002 Z. z.

Príklady služieb, ktoré nie sú službami v zmysle tohto nariadenia

1. Služby, ktoré sa neposkytujú „na diaľku“

Služby poskytované za fyzickej prítomnosti poskytovateľa a prijímateľa, i keď sa pri nich používajú elektronické prístroje:

a) lekárska prehliadka alebo ošetrenie v lekárovej ambulancii prostredníctvom elektronického zariadenia, pri ktorej je pacient fyzicky prítomný,

b) nahliadnutie do elektronického katalógu v predajni, ak sa v nej zákazník nachádza,

c) rezervovanie letenky v cestovnej kancelárii za fyzickej prítomnosti klienta, uskutočnené prostredníctvom počítačovej siete,

d) elektronické hry sprístupnené v herni elektronických hier, keď je zákazník fyzicky prítomný.

2. Služby, ktoré sa neposkytujú „elektronickým spôsobom“

a) Služby, ktoré majú materiálny obsah, i keď sa poskytujú prostredníctvom elektronických zariadení:

1. automaty na vydávanie hotovosti alebo cestovných lístkov (bankovky, železničné cestovné lístky),

2. prístup do cestnej siete, na parkoviská a podobne umožňovaný za úhradu, i keď sa na vstupe alebo výstupe nachádzajú elektronické zariadenia kontrolujúce prístup alebo zabezpečujúce správnosť úhrady,

b) off-line služby: distribuovanie CD diskov alebo softvérov na disketách,

c) služby, ktoré sa neposkytujú prostredníctvom elektronických spracovávacích alebo inventarizačných systémov:

1. hlasové telefonické služby,

2. telefaxové alebo telexové služby,

3. služby poskytované prostredníctvom hlasového telefónu alebo faxu,

4. konzultácia s lekárom prostredníctvom telefónu alebo faxu,

5. konzultácia s právnikom prostredníctvom telefónu alebo faxu,

6. priamy predaj prostredníctvom telefónu alebo telefaxu.

3. Služby, ktoré sa neposkytujú „na základe individuálnej žiadosti prijímateľa služieb“

Služby poskytované bez individuálneho požiadania prostredníctvom vysielania údajov a určené na súčasný príjem neobmedzeným počtom jednotlivých prijímačov:

a) služby televízneho vysielania vrátane služieb elektronického poskytovania videonahrávok na základe žiadosti podľa osobitného predpisu,10)

b) služby rozhlasového vysielania,

c) teletext (televíziou prenášaný).

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 453/2002 Z. z.

Pravidlá týkajúce sa služieb, nespadajúce do predmetu tohto nariadenia

Z pôsobnosti nariadenia sú vyňaté pravidlá

1. týkajúce sa telekomunikačných služieb, ktoré sú upravené osobitným predpisom,11)

2. týkajúce sa služieb, ktoré sú upravené osobitnými predpismi v oblasti investičných služieb, ide napríklad o

a) služby v oblasti cenných papierov,

b) poisťovacie a zaisťovacie operácie,

c) bankové služby,

d) operácie týkajúce sa penzijných alebo dôchodkových fondov,

e) služby súvisiace s termínovanými obchodmi alebo opciami, pričom tieto služby zahrňujú najmä

1. služby v oblasti cenných papierov podľa osobitných predpisov;12) služby podnikov sprostredkujúcich ko- lektívne investovanie,

2. služby spadajúce pod činnosti podliehajúce vzájomnému uznávaniu podľa osobitného predpisu,13)

3. operácie spadajúce pod poisťovacie a zaisťovacie činnosti podľa osobitného predpisu,14)

3. pre služby vydané

a) regulovanými trhmi alebo pre regulované trhy podľa osobitného predpisu,12)

b) inými trhmi alebo orgánmi alebo pre iné trhy alebo orgány, ktoré pre regulované trhy vykonávajú klíringové alebo zúčtovacie operácie,

s tým, že pre prípady podľa bodu 3 zostáva povinnosť zaslať konečné znenie technického predpisu podľa § 3 ods. 1 písm. d).

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 453/2002 Z. z.

Zoznam transponovaných smerníc

Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:

1. Smernica č. 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 v znení smernice č. 98/48/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. júla 1998, upravujúca postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj predpisov (pravidiel) vzťahujúcich sa na služby Informačnej spoločnosti.

2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

2) § 8 ods. 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) Napríklad zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

4) § 8 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

5) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.

6) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

7) § 6 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

8) Napríklad Dohoda WTO o technických prekážkach obchodu.

9) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.

11) Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.

12) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

13) Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.