Čiastka č. 111/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 22.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
258/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rozhodnutia č. 1/2000 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zmene Príloh C a F k Protokolu 3 k Dohode o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou
259/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách
260/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska na roky 2002 - 2004