Oznámenie č. 260/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorenej medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska na roky 2002 - 2004

Čiastka 111/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 5. apríla 2002.

260

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. apríla 2002 bola v Madride podpísaná Dohoda o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, kultúry a športu Španielska na roky 2002 – 2004.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 5. apríla 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.