Oznámenie č. 259/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách

Čiastka 111/2002
Platnosť od 22.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudne platnosť 25. júna 2002.

259

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 16. novembra 2001 a z 12. decembra 2001 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o zamestnávaní rodinných príslušníkov pracovníkov diplomatických misií, konzulárnych úradov a misií pri medzinárodných organizáciách.

V súlade s článkom 7 dohoda nadobudne platnosť 25. júna 2002.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.