Čiastka č. 188/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 24.11.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
464/2001 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí 01.12.2001
465/2001 Z. z. Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince 01.12.2001
466/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú druhy výdavkov spojených s voľbami do orgánov samosprávnych krajov a spôsob ich úhrady 25.11.2001
467/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov 25.11.2001