Vyhláška č. 464/2001 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí

(v znení č. 607/2008 Z. z.)

Čiastka 188/2001
Platnosť od 24.11.2001
Účinnosť od 01.01.2009

464

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 26. októbra 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí

Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a podľa § 4 ods. 11 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk a podnikatelia, ktorým Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas na spracúvanie bankoviek a mincí pre iné osoby, triedia slovenské bankovky a slovenské mince (ďalej len „bankovky a mince“) podľa nominálnych hodnôt a podľa ich pravosti na

a) pravé bankovky a mince, ktoré sa ďalej triedia podľa kvality na

1. upotrebiteľné bankovky a mince schopné ďalšieho obehu,

2. neupotrebiteľné bankovky a mince, ktoré nie sú schopné ďalšieho obehu pre opotrebovanie obehom alebo pre poškodenie,

b) falšované bankovky a mince alebo pozmenené bankovky a mince alebo bankovky a mince, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené.

(2) Osoby podľa odseku 1 balia bankovky a mince podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:

a) bankovky tej istej nominálnej hodnoty vkladajú po 100 kusoch do balíčkov, ktoré opáskujú páskou; do balíčkov sa bankovky vkladajú uhladené a urovnávajú sa podľa strán a smeru tlače; desať plných balíčkov bankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok bankoviek,

b) mince tej istej nominálnej hodnoty vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká s mincami alebo šúľky sa ďalej balia do mincových vreciek alebo do polyetylénovej fólie v množstvách balenia podľa prílohy.

(3) Pásky, ktorými sa opáskujú balíčky bankoviek, a vrecká, šúľky alebo mincové vrecká a polyetylénová fólia s mincami sa vždy označujú počtom vložených kusov, ich nominálnou hodnotou a celkovou sumou, obchodným menom (názvom) a miestom príslušnej organizačnej jednotky osoby podľa odseku 1, ktorá ich spracovala; pri odovzdávaní a preberaní bankoviek a mincí sa k nim prikladá súpiska s uvedením počtu kusov a súm jednotlivých nominálnych hodnôt bankoviek a mincí a celkovej sumy zabalených bankoviek a mincí.

(4) Neupotrebiteľné bankovky a mince odovzdávajú osoby podľa odseku 1 v balíčkoch (zväzkoch) takých bankoviek a vo vreckách alebo v šúľkoch takých mincí, ktoré sa označujú textom „Neupotrebiteľné peniaze“ alebo veľkým výrazným písmenom „N“. Poškodené bankovky a mince, ak sú celé, vkladajú sa do balíčkov bankoviek, vreciek alebo šúľkov mincí opotrebovaných obehom.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.


Marián Jusko v. r.


Príloha k vyhláške č. 464/2001 Z. z.

BALENIE MINCÍ

Nominálna hodnota Počet mincí vo vrecku, prípadne v šúľku Počet vreciek, prípadne šúľkov v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii Počet mincí v mincovom vrecku alebo v polyetylénovej fólii
10 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
20 halierov 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1993 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
50 halierov vzoru 1996 100 20 2 000
alebo 200 10 2 000
1 Sk 50 20 1 000
alebo 100 10 1 000
2 Sk 50 10 500
5 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500
10 Sk 20 25 500
alebo 50 10 500