Vyhláška č. 467/2001 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Čiastka 188/2001
Platnosť od 24.11.2001 do30.06.2015
Účinnosť od 25.11.2001 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

467

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. novembra 2001

o úhrade nárokov členov volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Náhradu samostatne zárobkovo činnej osobe1) a úhradu sumy zamestnávateľovi, ktorou vyplatil náhradu mzdy členovi volebnej komisie, uhrádza, ak ide o člena

a) Ústrednej volebnej komisie, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b) volebnej komisie samosprávneho kraja a obvodnej volebnej komisie, samosprávny kraj,

c) okrskovej volebnej komisie,

1. obec,

2. príslušná mestská časť2) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc.

§ 2

(1) Výška odmeny za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie na deň konania volieb sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.

(2) Odmenu podľa odseku 1 vypláca obec; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.2)


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2001.


Ivan Šimko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 52 ods. 1 a 2 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku.

2) § 6 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z.