Čiastka č. 96/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 11.08.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 01.07.2006
254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach 01.01.1999
255/1998 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.01.1999
256/1998 Z. z. Zákon o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.1999
257/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry 01.09.1998
258/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania Ukrajiny o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000
259/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom všeobecného a odborného vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000
260/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa