Oznámenie č. 259/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom všeobecného a odborného vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 15 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 28. mája 1998, a platí do 31. decem-bra 2000.

259

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1998 bol v Moskve podpísaný Protokol medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom všeobecného a odborného vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci a výmenách v oblasti vzdelávania na roky 1998 – 2000.

V súlade s článkom 15 protokol nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 28. mája 1998, a platí do 31. decembra 2000.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.