Vyhláška č. 257/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

(v znení č. 300/2000 Z. z.)

Čiastka 96/1998
Platnosť od 11.08.1998 do31.08.2008
Účinnosť od 01.10.2000 do31.08.2008
Zrušený 300/2008 Z. z.

257

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. júla 1998

o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o podmienkach získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o príprave na ich vykonávanie.

§ 2

(1) Odbornú spôsobilosť na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry možno získať vo vzdelávacom zariadení právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii (ďalej len „vzdelávacie zariadenie“) podľa § 11 ods. 4 zákona.

(2) Vo vzdelávacom zariadení možno pripravovať na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry týchto odborníkov:

a) v kategórii tréner

1. tréner III. triedy,

2. tréner II. triedy,

3. tréner I. triedy;

4. diplomovaný tréner;

b) v kategórii cvičiteľ

1. cvičiteľ III. triedy,

2. cvičiteľ II. triedy,

3. cvičiteľ I. triedy;

c) v kategórii inštruktor

1. inštruktor III. triedy,

2. inštruktor II. triedy,

3. inštruktor I. triedy;

d) v kategórii rozhodca

1. rozhodca III. triedy,

2. rozhodca II. triedy,

3. rozhodca I. triedy.

(3) Okrem odborníkov uvedených v odseku 2 možno vo vzdelávacom zariadení pripravovať aj iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry, a to najmä masérov, horských vodcov, učiteľov lyžovania a regeneračných zamestnancov.

(4) Príprava na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry sa zabezpečuje

a) v telovýchovných a športových vzdelávacích zariadeniach,

b) v špecializovaných kurzoch.

(5) Vzdelávacie zariadenie vydáva účastníkom prípravy na výkon špecializovaných činností doklad o získanej odbornej spôsobilosti.

§ 3

Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie akreditačnej komisii.

§ 4

Na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry možno uznať odbornú spôsobilosť

a) v kategórii tréner, cvičiteľ a inštruktor III. triedy

1. aktívnym športovcom po dosiahnutí výkonnostnej úrovne určenej príslušným telovýchovným alebo športovým zväzom a po absolvovaní záverečných skúšok v rozsahu určenom akreditačnou komisiou,

2. absolventom osemročných športových gymnázií, ktorí absolvujú prípravu formou voliteľného študijného predmetu,

3. absolventom vzdelávacieho zariadenia,

4. študentom jednoodborového alebo dvojodborového magisterského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „fakulta telesnej výchovy a športu“) alebo na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, a fakultách so zameraním na telesnú výchovu a šport po úspešnom vykonaní skúšky, ktorej obsah a rozsah určí príslušné vzdelávacie zariadenie,

b) v kategórii tréner, cvičiteľ a inštruktor II. triedy

1. absolventom fakulty telesnej výchovy a športu a vysokých škôl, ktoré sa nečlenia na fakulty, a fakúlt so zameraním na telesnú výchovu a šport, ktorí absolvovali povinne voliteľný študijný predmet alebo zvolený šport v rozsahu potrebnom na získanie kategórie trénera II. triedy,

2. absolventom vzdelávacieho zariadenia, ktoré prípravu organizuje s fakultou telesnej výchovy a športu alebo s vysokou školou, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo s fakultou so zameraním na telesnú výchovu a šport.

c) v kategórii tréner, cvičiteľ a inštruktor I. triedy

1. absolventom bakalárskeho štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu alebo na vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport,

2. absolventom štúdia trénera I. triedy s príslušnou špecializáciou na fakulte telesnej výchovy a športu alebo

3. absolventom fakulty telesnej výchovy a športu alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo na fakulte so zameraním na telesnú výchovu a šport, ktorá má schválenú akreditáciu v študijnom odbore telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo v rámci programu povinne voliteľných predmetov,

d) v kategórii diplomovaný tréner absolventom magisterského štúdia v študijnom odbore telesná výchova a šport so špecializáciou trénerstvo na fakulte telesnej výchovy a športu.

§ 5

Vzdelávacie zariadenie môže na základe odborného posudku fakulty telesnej výchovy a športu uznať odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností aj žiadateľovi, ktorý absolvoval prípravu vo vzdelávacom zariadení v zahraničí.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1998.


Eva Slavkovská v. r.