Čiastka č. 86/1998 Z. z.

Vydaná dňa: 23.07.1998
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
224/1998 Z. z. Zákon o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín 01.10.1998
225/1998 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a dopĺňajú sa ďalšie zákony 23.07.1998
226/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov 01.08.1998
227/1998 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium 01.09.1998
228/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
229/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii