Vyhláška č. 227/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998 do31.03.2002
Účinnosť od 01.09.1998 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

OBSAH

227

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. júna 1998

o príspevku na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35a písm. e) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z. a zákona č. 284/1997 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Rektor vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty,1) alebo dekan fakulty2) určuje príspevok3) na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímania uchádzačov na vysokoškolské štúdium (ďalej len „príspevok“) v závislosti od nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.

(2) Náklady spojené so zabezpečením prijímacieho konania sú náklady na úhradu prevádzkových nákladov, najmä náklady na

a) administratívnu agendu,

b) cestovné náhrady4) pre členov prijímacích komisií,

c) nájomné.

(3) Príspevok sa uhrádza v lehote určenej rektorom vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo dekanom fakulty.

(4) Príspevok uhrádza uchádzač alebo ten, kto ho vyslal na štúdium.3)

§ 2

Rektor vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo dekan fakulty určí spôsob a rozsah vrátenia príspevku, ak sa uchádzač na prijímaciu skúšku nedostaví zo závažných dôvodov.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 1998.


Eva Slavkovská v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

2) § 13 ods. 6 zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 284/1997 Z. z.

4) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.