Oznámenie č. 229/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998 do31.08.2008
Účinnosť do 31.08.2008
Zrušený 300/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.

229

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 9 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 3. júla 1998 č. 10 613/1998-71 o zriadení, zložení a činnosti akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry a o vydávaní potvrdení o akreditácii.

Výnos upravuje zriadenie, zloženie a činnosť akreditačnej komisie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry pri posudzovaní žiadostí o vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré pripravuje trénerov, cvičiteľov, inštruktorov, rozhodcov a iných odborníkov v oblasti telesnej kultúry.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 1998.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.