Oznámenie č. 228/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov

Čiastka 86/1998
Platnosť od 23.07.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobudne účinnosť 1. augusta 1998.

228

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 209 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov.

Výnos podrobnejšie upravuje manipuláciu so spismi, ich úschovu, vedenie registrov a ďalších evidenčných pomôcok.

Výnos nadobudne účinnosť 1. augusta 1998.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Slovenskej komore exekútorov.