Oznámenie č. 370/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe

Čiastka 144/1998
Platnosť od 01.12.1998 do14.09.2005
Zrušený 418/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 371/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 392/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2001. ...

370

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa §13 ods. 9, § 19 ods. 7, § 20 ods. 4, § 31 ods. 3, § 67 ods. 5, § 96 ods. 5, § 107 ods. 6, § 142, § 144 ods. 7, § 149 a podľa § 122 ods. 4 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

výnos z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

Výnos upravuje výberové konanie, zásady vytvárania štruktúr služobnej kariéry profesionálneho vojaka, podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch vzdelania a kvalifikačných požiadavkách na výkon funkcií, služobné hodnotenie, náhrady nákladov za čas prípravnej služby v prípade jej predčasného skončenia alebo v prípade nesplnenia prijatého záväzku žiaka alebo študenta vojenskej školy, vojenské medaily, vojenské čestné odznaky, vojenské rovnošaty, bezpečnosť a ochranu zdravia vojaka pri výkone služby, preventívne rehabilitácie a činnosti zakázané profesionálnym vojačkám, tehotným profesionálnym vojačkám a profesionálnym vojačkám matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.