Čiastka č. 141/1997 Z. z.

Vydaná dňa: 20.12.1997
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
360/1997 Z. z. Opatrenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
361/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
362/1997 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
363/1997 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
364/1997 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk
365/1997 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami