360

OPATRENIE

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

z 11. novembra 1997

o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 8a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Toto opatrenie sa vzťahuje na správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, ktorými sú štátne rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené úradom.

§ 2

Osobitné ponukové konanie pri prevode hnuteľných vecí štátu [k § 8 ods. 4 písm. f) zákona]

(1) Osobitné ponukové konanie sú správcovia uvedení v § 1 povinní vykonať, ak predmetom prevodu sú

a) výpočtová technika (počítače, tlačiarne),

b) telefaxy,

c) kopírovacie stroje,

d) motorové vozidlá,

e) hnuteľné veci štátu, ktorých zostatková cena určená znaleckým posudkom je vyššia ako 50 000 Sk,

f) geodetické a fotogrametrické prístroje.

(2) Prevod ostatných hnuteľných vecí štátu možno realizovať mimo osobitného ponukového konania.

§ 3

Prevod správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 2 zákona)

(1) Správcovia uvedení v § 1 sú oprávnení prevádzať správu hnuteľných vecí štátu bez obmedzenia, ak nadobúdateľom hnuteľných vecí štátu sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o prevode správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1 do správy iných správcov než uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) zákona.

§ 4

Zámena správy hnuteľných vecí štátu (k § 9 ods. 3 zákona)

Na platnosť zmluvy o zámene správy hnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas úradu vždy, keď jedným z účastníkov zmluvy sú iní správcovia než uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) zákona a predmetom zmluvy o zámene správy sú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.

§ 5

Prevod vlastníctva hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 6 zákona)

Na platnosť kúpnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia uvedení v § 1 prevádzajú vlastníctvo hnuteľných vecí uvedených v § 2 ods. 1.

§ 6

Výmena hnuteľných vecí štátu (k § 11 ods. 8 zákona)

Na platnosť zámennej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia uvedení v § 1 výmenou dávajú hnuteľné veci štátu uvedené v § 2 ods. 1.

§ 7

Nájom majetku štátu (k § 13 ods. 1 zákona)

(1) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas úradu, keď správcovia uvedení v § 1 prenechávajú majetok štátu do nájmu

a) na neurčitý čas,

b) na čas dlhší ako päť rokov.

(2) Súhlas úradu podľa odseku 1 je potrebný aj vtedy, keď správcovia uvedení v § 1 v nájomnej zmluve dohodli v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu, v súhrne na čas dlhší ako päť rokov.

§ 8

Výpožička majetku štátu (k § 13 ods. 3 zákona)

(1) Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky nehnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 zákona.

(2) Na platnosť zmluvy o výpožičke, ktorou správcovia uvedení v § 1 prenechávajú do výpožičky hnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas úradu, ak vypožičiavateľmi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 zákona.


§ 9

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Imrich Horňanský v. r.