Oznámenie č. 365/1997 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výmeru, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami

Čiastka 141/1997
Platnosť od 20.12.1997 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

365

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

výmer z 8. decembra 1997 č. R-13/1997, ktorým sa mení a dopĺňa rozsah tovaru s regulovanými cenami.

Výmerom sa

– prenáša pôsobnosť v určovaní cien tepelnej energie z Ministerstva financií Slovenskej republiky na okresné úrady,

– zrušuje minimálna cena za jeden bod a minimálne ceny za jeden ošetrovací deň podľa bodu 1 výmeru Ministerstva financií Slovenskej republiky č. R-3/1997,

– vypúšťajú maximálne ceny zdravotných výkonov obsiahnuté v zozname zdravotných výkonov, ktorý tvorí prílohu Liečebného poriadku,

– upravuje spôsob cenovej regulácie vybraných vnútroštátnych výkonov pôšt,

– určujú maximálne ceny a tarifné podmienky za výkony telefónnej prevádzky a rádiokomunikačnej prevádzky v súvislosti so zmenou zákona o dani z pridanej hodnoty,

– určujú podmienky regulácie cien vo vnútroštátnej preprave osôb a

– upravuje spôsob regulácie cien pohonných hmôt.

Výmer nadobúda záväznosť 1. januára 1998.

Výmer je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.