Oznámenie č. 364/1997 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Čiastka 141/1997
Platnosť od 20.12.1997 do30.03.2000
Zrušený 99/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem ustanovení § 5 písm. a), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 1998.

364

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 a § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 28. novembra 1997 č. 11 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.

Týmto opatrením sa ustanovujú obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície bánk a pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a pobočiek zahraničných bánk súvisiace s vykonávaním bankových činností s hodnotami, ktorých ocenenie je vyjadrené v cudzej mene.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 5 o regulácii menových pozícií bánk (oznámenie č. 30/1994 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998 okrem ustanovení § 5 písm. a), h) a i), ktoré nadobúdajú účinnosť 30. júna 1998.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/1997 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.