Čiastka č. 6/1995 Z. z.

Vydaná dňa: 19.01.1995
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 55/1991 Zb. o výcviku a zdokonaľovaní odbornej spôsobilosti vodičov cestných motorových vozidiel 19.01.1995
14/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 19.01.1995
15/1995 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Obchodnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Indickej republiky
16/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného
r1/c6/1995 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.