Redakčné oznámenie č. r1/c6/1995 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

Čiastka 6/1995
Platnosť od 19.01.1995 do30.06.2000

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce

V článku I § 7 ods. 3 má písmeno b) správne znieť:

b) rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane určenia, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené,“.

Redakcia